Algemene Voorwaarden

Woman laying inside of a sunbed with purple and blue lights

1.1 Definities:

 

1.2 In deze voorwaarden
Koper: de persoon die een offerte van de Verkoper aanvaardt voor de verkoop van Goederen of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard

Goederen: alle Goederen geleverd door de Verkoper in overeenstemming met deze voorwaarden.

Verkoper: Ultrasun International, gevestigd aan Granaatstraat 6, 7554TR, Hengelo, Overijssel, Nederland.

 

2.1 Totstandkoming van het contract:

 

 • Een contract onder deze voorwaarden komt tot stand wanneer de Koper instemt met de aankoop van Goederen in overeenstemming met de schriftelijke offerte van de Verkoper of wanneer de Verkoper een schriftelijke bestelling van de Koper aanvaardt. In beide gevallen zal het gevormde contract onderworpen zijn aan deze voorwaarden, met uitsluiting van enige andere voorwaarden waaronder een offerte wordt aanvaard of een bestelling wordt geplaatst door de Koper.

 

3.1 Prijs:

 

 • Prijzen voor goederen zullen zijn zoals door de Verkoper van tijd tot tijd aangegeven en, tenzij anders overeengekomen, zullen ze de kosten van levering uitsluiten. Prijzen zijn onderhevig aan eventuele toepasselijke btw tegen het geldende tarief van tijd tot tijd.

 

4.1 Betalingsvoorwaarden:

 

 • De Verkoper heeft het recht de Koper te factureren voor de prijs van de Goederen bij levering of wanneer de Verkoper de Koper meldt dat de Goederen klaar zijn voor ophaling.
 • De Koper dient de prijs van de Goederen te betalen binnen 30 dagen na de datum van de factuur van de Verkoper. De tijd van betaling van de prijs is wezenlijk voor het contract. In geval van late betaling heeft de Verkoper het recht de Koper rente (zowel voor als na enige uitspraak) in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag (inclusief bedragen met betrekking tot btw) tegen een tarief van 4% per jaar boven het basistarief van Barclays Bank plc vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling volledig wordt ontvangen.
 • Indien de Verkoper een advocaat of andere persoon inschakelt om bedragen te innen die verschuldigd zijn door de Koper maar onbetaald zijn, heeft de Verkoper het recht om, naast het hoofdbedrag, een extra bedrag te vorderen als buitengerechtelijke kosten gelijk aan 15% van het hoofdbedrag.

 

5.1 Levering:

 

 • Elke opgegeven leveringsdatum van de Goederen is slechts bij benadering, en de Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering van de Goederen op welke wijze dan ook. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen door de Verkoper, is tijdige levering niet wezenlijk.
 • Het risico op schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper bij levering.
 • Niettegenstaande de levering en het overgaan van het risico op de goederen, blijven de Goederen het exclusieve eigendom van de Verkoper, en de eigendomstitel en de wettelijke en billijke eigendom van de Goederen gaan niet over op de koper totdat de betaling is ontvangen door de Verkoper van alle verschuldigde bedragen van de Koper aan de Verkoper op welke rekening dan ook.
 • Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, heeft de Verkoper te allen tijde het recht om van de Koper te verlangen dat deze de Goederen aan de Verkoper retourneert, en indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, om de Goederen op elk terrein van de Koper terug te nemen.
Woman laying inside a sunbed wearing goggles

6.1 Garantie:

 

 • De Verkoper waarborgt dat alle accessoires en kits die aan de Koper worden geleverd, vrij zullen zijn van materiaal- en vakmanschapsfouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering. De Verkoper zal naar eigen goeddunken Goederen repareren of vervangen die als defect zijn gemeld binnen de garantieperiode, mits alle verschuldigde bedragen van de Koper aan de Verkoper op welke rekening dan ook volledig zijn betaald op de vervaldatum voor betaling.
 • De hierboven genoemde garantie is onderhevig aan de voorwaarde dat de Goederen op een passende manier zijn opgeslagen en gebruikt, zoals voorgeschreven in de bedieningsinstructies, en niet zijn misbruikt, gewijzigd of gerepareerd anders dan door de Verkoper, en dat de Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd indien dit op verzoek van de Koper gebeurt, op kosten van de Koper.
 • Geen enkele garantie wordt gegeven met betrekking tot enig defect in de Goederen als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, noch met betrekking tot Goederen die zijn beschadigd door vandalisme.

 

7.1 Beperking van aansprakelijkheid:

 

 • De Koper garandeert aan de Verkoper dat de gekochte Goederen bedoeld zijn voor gebruik in het kader van het bedrijf van de Koper. De Koper erkent dat gespecialiseerde training in het gebruik van de Goederen vereist zal zijn, en de Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de Goederen door de Koper of diens werknemers of vertegenwoordigers die geen adequate training hebben gehad in het gebruik van de Goederen. De Verkoper kan op verzoek zorgen voor training.
 • De Verkoper is niet de fabrikant van de Goederen en bijgevolg, behoudens daar waar de goederen worden verkocht aan een persoon die handelt als consument en behoudens voor zover hetzelfde niet wettelijk kan worden uitgesloten, worden hierbij alle voorwaarden en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Goederen uitgesloten, met dien verstande dat de verplichtingen die voortvloeien uit Sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 niet zijn uitgesloten, noch sluit de Verkoper aansprakelijkheid uit met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper.
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig financieel, indirect of gevolgschade geleden door de Koper of een derde, ongeacht of deze schade voortvloeit uit schending van een contractuele verplichting of onrechtmatige daad, en de Koper erkent dat deze geschikt verzekerd moet zijn tegen dergelijke risico's.
 • In het geval dat de Verkoper om welke reden dan ook nalatig is in het leveren van Goederen, is de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper beperkt tot de extra kosten (indien van toepassing) voor de Koper op de goedkoopst beschikbare markt om soortgelijke Goederen te verkrijgen ter vervanging van de niet-geleverde Goederen boven de prijs van de Goederen.
 • Wanneer Goederen worden geleverd met de garantie van de fabrikant, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper totdat de Koper alle rechten onder de voorwaarden van die garantie heeft uitgeput.
 • Om geldig te zijn, moet elke vordering tegen de Verkoper, hetzij in contract, hetzij in onrechtmatige daad, binnen twee jaar na de datum van de relevante factuur worden ingediend, en een dergelijke vordering zal worden beperkt tot een bedrag aan vaste schade gelijk aan de factuurwaarde van de Goederen waarop de claim betrekking heeft.

 

8.1 Intellectuele eigendomsrechten:

 

 • Auteursrecht en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten op de Goederen of enige brochure, catalogus of handleiding waarin de Goederen worden afgebeeld of beschreven, berusten bij de Verkoper of (zoals het geval kan zijn) de fabrikant van de Goederen.